Knižní řád

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Sobůlkách, schválenou zastupitelstvem obce usnesením č.j. 12/2002 ze dne 4.12.2002, vydán tento knižní řád.

Článek 1  - Poslání a činnost knihovny

Obecní knihovna v Sobůlkách(dále jen "knihovna") je knihovna základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. )knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen "služby") vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 – Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby

b) informační služby, mezi nimi zvláště:

- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

- informace v oblasti veřejné správy

- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knižního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.

3. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knižního řádu.    

Článek 3 - Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny

1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.

3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 11, 130 00 Praha 3.

4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knižním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.

5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

Článek 4 - Podmínky půjčování

1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen "publikace") rozhoduje knihovník.

2. Výpujční lhůta je 2 měsíce, s vyjímkou časopisů běžného kalendářního roku, kdy je výpujční lhůta 1 týden. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.

3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.

4. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.

5. Čternář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.

6. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Článek 5 - Poplatky za přestupky proti Knižnímu řádu a náhrada škody

1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady stím spojené.

2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3. Čtenář je povinen uhradit knihovně náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.

4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.

5. Za poškození, případně ztrátu publikace, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

Článek 6 - Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Sobůlky

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:                                                         a)     povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu                                    b)     nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.....                                                                     c)     služební údaje: číslo čtenářského průkazu,přehled výpujček včetně historie, přehled rezervací, upomínání..  d)     účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších                         náležitostech.                                                                                                                                                      e)     další údaje: údaj o ZTP.....

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů                                                                                                      Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.                                                                                                                     Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.                                                                     Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů                                                                                                                               Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté.                             Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace).  Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Sobůlky.

Zabezpečení osobních údajů                                                                                                                                   Písemnosti jsou uchovávany tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky.       Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.                                                                                                                                                     Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtu, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace                                                                                                                                                         Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterous uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás : Obecní úřad Sobůlky tel. 518 622 425         

                                                                                                                                                                        

 

Článek 6 - Závěrečná ustanovení

1. Vyjímky z Knižního řádu povoluje knihovník.

2. Nedílnou součástí Knižního řádu je příloha: Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Sobůlkách.

 Tento Knižní řád platí od 13.12.2018 na dobu neurčitou.

 

příloha č.1 CENÍK: viz Služby, ceník

     

 

 

 

 

Kontakt

sobulky.knihovna.cz sobulky@wo.cz